Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

 

Zakład usług komunalnych

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
58-300 Wałbrzych

tel. 74 665 00 61
e-mail: biuro@mzuk.com.pl
e-mail do faktur: faktury@mzuk.com.pl

NIP: 886-25-88-515
Regon 891322535
konto Santander  Bank Polska S.A.
Nr 34 1500 1764 1217 6002 2735 0000
Kapitał Zakładowy 4 179 000 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
K.R.S. Nr poz. rejestru: 0000005502

Zakład Cmentarzy i Pogrzebów

ul. Chrobrego 27
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:0016:00
oraz
w soboty w godzinach: 8:0014:00

W niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy biuro jest nieczynne.

Telefony całodobowe:
tel.: 74 842 45 26
tel.: 74 665 00 61

tel.: 74 665 00 60
e-mail: zaklad.pogrzebowy@mzuk.com.pl

Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów

ul. Beethovena

Składowisko ul. Beethovena tel. 537 301 431

PSZOK ul. Beethovena tel. 501 674 848

RIPOK ul. Beethovena 43 tel. 537 302 023

ul. Stacyjna
tel.: 536 052 644

Skontaktuj się

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, mają pytania dotyczące naszych produktów, bądź też chcą nawiązać z nami szerszą współpracę – wówczas gorąco zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą poniższego formularza kontaktowego.

Uzupełnienie wszystkich wymaganych danych przyspieszy kontakt. Zapraszamy!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?RODO?) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych lub z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez: iodo@mzuk.com.pl lub pisemnie na adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych.

  I. Wskazanie administratora

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych NIP: 886-25-88-515, REGON: 891322535, KRS: 0000005502, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS tel. 74 665 00 61, fax. 74 665 00 62, e-mail: biuro@mzuk.com.pl,

  II. Wskazanie inspektora ochrony danych

  Inspektor ochrony danych – kontakt: e-mail iodo@mzuk.com.pl, tel. 74 665 00 61, fax. 74 665 00 62,

  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  4. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  IV. Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

   1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

  VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

  VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Spółka pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są   nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. ?prawo do bycia zapominanym?);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.

  VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Skip to content