Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu prowadzi Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów (ZSiZO) zlokalizowany przy ul. Beethovena.

Godziny otwarcia PSZOK-ów:

Punkty są czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10:0018:00
oraz w soboty w godzinach: 8:0016:00

W niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy punkty są nieczynne.

Do pobrania  druk oświadczenia

PSZOK zlokalizowany przy ul.Beethovena-tel. 501674848

PSZOK zlokalizowany przy ul.Stacyjna tel. 536 052 644

Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów (ZSiZO) realizuje zadania Gminy Wałbrzych w zakresie gospodarki odpadami obejmujące kilka specjalistycznych instalacji:
1. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wałbrzychu: przy ul. Beethovena i Stacyjnej
2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) przy ul. Beethovena w Wałbrzychu (obecnie w trakcie rozbudowy)
3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu
4. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu

Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów jest nowoczesną i bezpieczną dla środowiska instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) wytworzonych przez mieszkańców naszego miasta i sąsiednich gmin (Szczawno-Zdrój, Jedlina, Głuszyca, Walim).

Lokalizacja zakładu została wybrana po konsultacjach społecznych w dzielnicy Gaj, na terenach pokopalnianych i pokoksowniczych. Tereny te nie mogą być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową z uwagi na dużą degradację poprzemysłową. Jedyną formą zagospodarowania tego terenu może być tylko budownictwo przemysłowe.

Nowy Zakład posiada status Instalacji Komunalnej  i przetwarza zmieszane odpady komunalne oraz odpady ze zbiórki selektywnej w ilości 44 000 ton/rocznie w następującym podziale:
– 34 000 ton/rocznie – odpadów komunalnych zmieszanych,
–   10 000 ton/rocznie – odpadów selektywnie zebranych.

Uruchomienie nowego Zakładu wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy w Wałbrzychu. Planuje się docelowo zatrudnić ok. 65 pracowników w większości z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi.

Znaczenie nowej instalacji IK dla miasta Wałbrzycha i sąsiednich gmin, należy rozpatrywać w przestrzeni czasowej obejmującej kilka najbliższych dekad. Jako jedyna instalacja gminna w południowej części województwa dolnośląskiego (100% udziału Gminy Wałbrzych), będzie przeciwwagą i ochroną dla mieszkańców Wałbrzycha i okolic na ewentualne działania monopolistyczne innych tego typu instalacji.

Strategicznym celem nowego instalacji IK jest zatem:
– zapewnienie bezpieczeństwa odbioru wszystkich odpadów komunalnych z miasta i sąsiednich gmin,
– zapewnienie stałej, możliwie najniższej ceny zagospodarowania odpadów, co oznacza gwarancję stabilności opłat dla mieszkańców Wałbrzycha i sąsiednich gmin.

Rozwój i funkcjonowanie naszego miasta bez uruchomienia nowoczesnej instalacji do przetwarzania odpadów jest niemożliwy w aspekcie dokonujących się przełomowych zmian w przepisach prawnych. Tendencje światowe jak i wprowadzone dyrektywy unijne nakładają na Gminy obowiązki zmierzające do powtórnego wykorzystania jak największej ilości surowców wtórnych odzyskiwanych w procesach technologicznych na Instalacjach Komunalnych. Brak segregacji surowców z jednoczesnym przekazywanie ich do powtórnego wykorzystania (recykling), skutkować będzie dużymi karami finansowymi nakładanymi na Gminy.

Uruchomienie nowoczesnej Instalacji Komunalnej jest dla miasta Wałbrzycha zadaniem o znaczeniu fundamentalnym.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Służą mieszkańcom Gminy Wałbrzych do nieodpłatnego odbioru odpadów, nie nadających się do selektywnej zbiórki w przydomowych pojemnikach takich jak: odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, stolarka drzwiowa i okienna itp.), zużyty sprzęt AGD i RTV, komputerowy, odpady z niewielkich prac remontowych, opony, sprzęty gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, opakowania po środkach chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych itd.
Kompletny wykaz rodzajowy odpadów przyjmowanych przez PSZOK oraz zasady jego funkcjonowania zawarto w regulaminie PSZOK.

Warunki odbioru odpadów przez PSZOK to:

  • transport dostarczanych odpadów do punktu przez mieszkańca własnymi (wynajętymi) środkami transportu i złożenie ich w wyznaczonym kontenerze,
  • złożenie stosownego oświadczenia o źródle pochodzenia, rodzaju i ilości dostarczanych odpadów.

obrazek


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/virtualki/246719/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 175

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) w Wałbrzychu

Segregacja odpadów komunalnych na linii sortowniczej w części mechanicznej ma na celu wydzielenie ze strumienia odpadów odbieranych od mieszkańców tych odpadów, które nadają się do ponownego zagospodarowania czy recyklingu jak np. złom, opakowania szklane, butelki PET, makulatura itp. oraz oddzielenia i skierowanie frakcji podsitowej odpadów do części biologicznej instalacji sortowniczej i poddania ich procesom stabilizacji i kompostowania. Przetwarzanie będzie się odbywać w hali do biologicznego przetwarzania odpadów przy ul. Beethovena. Odpady będą przetwarzane w rękawach foliowych, do których będzie doprowadzane powietrze, a powietrze z rękawów odprowadzane będzie do specjalnego biofitra w celu neutralizacji odorów. Po przetworzeniu odpadów w rękawach (biodegradacja odpadów biologicznych) będą one dojrzewać na szczelnym placu betonowym dodatkowo zabezpieczonym barierą antyodorową. Po około 2 tygodniach przetworzone odpady zostaną przesiane i przekazane do podmiotów poza Wałbrzychem, mających uprawnienia do ich składowania jak również do wykorzystania w celu rekultywacji składowisk.
Odpady po przetworzeniu nie są aktywne biologicznie, nie ulegają dalszemu rozkładowi i nie wydzielają gazów.
Takie działania pozwalają na ograniczenie o ok. 60 % ilości odpadów przeznaczonych do ostatecznego unieszkodliwiania poprzez składowanie.


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/virtualki/246719/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 175

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wałbrzychu

Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku to przedostatni element w łańcuchu procesów zagospodarowania odpadów. W tym celu w Wałbrzychu od kilkunastu lat eksploatowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena, na którym obecnie (od 2013 r.) nie są już składowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne a jedynie odpady powstające w wyniku działalności infrastruktury miasta np. zmiotki, gruz itp. Składowanie na obecnie eksploatowanej kwaterze składowiska powoli dobiega końca. Po jego zamknięciu teren zostanie poddany rekultywacji w celu przywrócenia go środowisku.


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/virtualki/246719/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 175

Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych w Wałbrzychu

W roku 2007 dobiegły końca prace rekultywacyjne na dotychczasowym składowisku odpadów komunalnych, zlokalizowanym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu. Dziś jest to kilkuhektarowy teren zielony stanowiący już azyl dla roślin i zwierząt, a w przyszłości i ludzi. W jego obrębie powstał nowy PSZOK służący mieszkańcom i gospodarce odpadami w Wałbrzychu.
Tak w możliwie najbardziej przyjazny środowisku sposób zamyka się obieg gospodarki odpadami.


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/virtualki/246719/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 175

Ponadto w ramach swojej działalności ZSiZO koordynuje i ewidencjonuje gospodarkę odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania pozostałych komórek organizacyjnych MZUK z takich obiektów jak parki i lasy miejskie, czy cmentarze.

Dokumenty, uchwały i rozporządzenia

Segreguj z nami.
Wspólnie zapracujmy na lepsze, czystsze jutro!

Skip to content