Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Zakład usług komunalnych

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
58-300 Wałbrzych

SEKRETARIAT tel. 74 665 00 61
e-mail: biuro@mzuk.com.pl
e-mail do faktur: faktury@mzuk.com.pl

NIP: 886-25-88-515
Regon 891322535
konto: PKO BP S.A. 27 1020 5226 0000 6102 0764 6732

Kapitał Zakładowy 9 300 000 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
KRS Nr poz. rejestru: 0000005502

Zakład Cmentarzy i Pogrzebów

ul. Chrobrego 27
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:0016:00
oraz
w soboty w godzinach: 8:0014:00

W niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy biuro jest nieczynne.

Telefony całodobowe:
tel.: 74 842 45 26
tel.: 74 665 00 61

tel.: 74 665 00 60
e-mail: zaklad.pogrzebowy@mzuk.com.pl

ZAKŁAD ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW

BAZA TRANSPORTOWA ul. Beethovena tel. 537 301 431.

bok@mzuk.com.pl

Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów

PSZOK ul. Stacyjna tel. 536 052 644

PSZOK ul. Beethovena 43 tel. 501 674 848

INSTALACJA KOMUNALNA ul. Beethovena 43 tel. 537 302 023

Skontaktuj się

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, mają pytania dotyczące naszych produktów, bądź też chcą nawiązać z nami szerszą współpracę – wówczas gorąco zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą poniższego formularza kontaktowego.

Uzupełnienie wszystkich wymaganych danych przyspieszy kontakt. Zapraszamy!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych lub z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez: iodo@mzuk.com.pl lub pisemnie na adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych.

  I. Wskazanie administratora

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych NIP: 886-25-88-515, REGON: 891322535, KRS: 0000005502, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, IX W. Gosp. KRS tel. 74 665 00 61,  e-mail: biuro@mzuk.com.pl,

  II. Wskazanie inspektora ochrony danych

  Inspektor ochrony danych – kontakt: e-mail iodo@mzuk.com.pl, tel. 74 665 00 61

  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  4. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  IV. Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

   1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

  VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

  VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Spółka pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są   nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. ?prawo do bycia zapominanym?);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.

  VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Skip to content