Torby zamiast worków

Biuro Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje, iż zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/526/22 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 marca 2022 r., Gmina Wałbrzych rezygnuje z odbioru odpadów selektywnie zebranych typu papier, szkło i tworzywa sztuczne (butelki PET) w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej oraz w małych wspólnotach mieszkaniowych. Odpady tego typu powinno się dostarczać do ogólnodostępnych miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. ?gniazd? lub przekazywać do PSZOK.

Torby zamiast worków

Zabudowa jednorodzinna będzie sukcesywnie wyposażana w pojemne torby polipropylenowe wielokrotnego użytku do selektywnej zbiórki odpadów, które będą służyć gromadzeniu odpadów i późniejszym ich opróżnianiu w tzw. ?gniazdach? do selektywnej zbiórki odpadów.

Rezygnacja z systemu workowego ma na celu ograniczenie wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Ilość odpadów plastikowych na świecie zatrważająco rośnie, co ma szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną i zdrowie ludzkie.

PROJEKT NR RPDS.03.01.00-02-0001/21, pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., natomiast partnerami są: Gmina Miasto Wałbrzych, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina Głuszyca, Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ sp. z o.o.,  Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu. Wszystkie ww. podmioty są członami Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie 18 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,89 MWe, w tym: 5 mikroinstalacji Gminy Miasto Wałbrzych, 3 mikroinstalacje Gminy Jedlina-Zdrój, 2 mikroinstalacje Gminy Głuszyca, 4 mikroinstalacje Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 2 mikroinstalacje  Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ sp. z o.o., 1 mała farma fotowoltaiczna o mocy 0,45 MWe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu i 1 duża elektrownia o mocy  2 MW Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Wszystkie ww. instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości 2 820,49 MWhe/rok, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2 o 2 137,93 ton równoważnika CO2/rok.

Całkowita wartość projektu: 15 083 353,52

Dofinansowanie UE: 6 568 386,05

W dniu 04.01.2022 r w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

W wyniku przeprowadzenia przetargów na wybór wykonawców 16 instalacji  fotowoltaicznych i dwóch elektrowni fotowoltaicznych, podpisano 7 umów na realizację Projektu.

Wykonawcy realizują instalacje fotowoltaiczne dla obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu, Jedlinie-Zdroju, Głuszycy i dla PEC S.A. oraz MZUK Sp. z o.o.

Powoli kończą się prace związane z dostawą i wykonaniem instalacji fotowoltaicznych.

Trwają odbiory końcowe wykonanych instalacji.

Odbiór końcowy instalacji wykonanych dla Gminy Jedlina-Zdrój został przeprowadzony w dniu 24.07.2023 r.

obrazek

Odbiór końcowy instalacji wykonanych dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu został przeprowadzony w dniu 24.08.2023 r.

obrazek

Odbiór końcowy instalacji wykonanych dla Gminy Wałbrzych został przeprowadzony w dniu 25.08.2023 r.

obrazek

Odbiór końcowy instalacji wykonanych dla Gminy Głuszyca został przeprowadzony w dniu 25.08.2023 r.

Odbiór końcowy instalacji wykonanych dla Aqua-Zdrój został przeprowadzony w dniu 20.09.2023 r.

obrazek

Odbiór końcowy instalacji wykonanych dla PEC S.A. został przeprowadzony w dniu 13.10.2023 r.

Odbiór końcowy elektrowni wykonanej dla MZUK Sp. z o.o.  został przeprowadzony w dniu 24.11.2023 r.

obrazek

W wyniku przeprowadzonych przetargów ostatecznie całkowita wartość projektu wyniosła 15 142 411,34 PLN

Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 5 959 438,94 PLN

Realizacja projektu partnerskiego w ramach Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego na terenie aglomeracji wałbrzyskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii w czasie kiedy bezpieczeństwo energetyczne staje się kluczową sprawą dotyczącą zapewnienia stałych dostaw prądu, jest najlepszym przykładem na to, że władze samorządowe podjęły  odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. Działania mające na celu pozyskania dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne dla jednostek oświatowych, kulturalnych, a także wspierające przedsiębiorczość nastawione na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wałbrzyskiego. Realizacja naszego projektu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla o 2 135,76 ton równoważnika CO2 na rok.

obrazek

MZUK dołączył do akcji #GaszynChallenge

Bardzo dziękujemy Zarządowi Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu za nominację do #GaszynChallenge. Meldujemy, iż zadanie zostało wykonanie! Jednocześnie nominujemy do zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych.
PS: Uprzedzając pytania: dlaczego przysiady a nie pompki?
Odpowiadamy: Instalacja Komunalna to takie miejsce, do którego przyjeżdżają odpady z całego Wałbrzycha. Na placu trafiają się drobinki szkła, metalu i innych materiałów, którymi można by się niestety skaleczyć. Dlatego uznaliśmy, iż bezpieczniejsze będą przysiady.
Najważniejszy jest cel: zbiórka pieniędzy na leczenie malutkiej Mii z Wrocławia!

Link do filmu:

Zapraszamy do portalu ITS

Portal ITS jest to ogólnodostępny serwis informacji o ruchu drogowym, system umożliwia wyświetlanie dodatkowych stałych informacji pomocnych dla mieszkańców Wałbrzycha.

Na stronie na bieżąco zamieszczane są informacje o zdarzeniach i utrudnieniach drogowych, zajętości parkingów, natężeniu ruchu oraz punktach POI.

its.walbrzych.eu

 

Uwaga w parku!

W związku z panującymi złymi warunkami atmosferycznymi ? bardzo silny wiatr, Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabrania wchodzenia i przebywania na terenie parków ( Regulamin korzystania z trenów Parku |Miejskiego w Wałbrzychu §2 pkt. 4,5 )

Uwaga na dziki!

uwagadzikiW związku z pojawieniem  się dzików na terenie Parku im. Jana III Sobieskiego, bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W razie napotkania dzików proszę jak najszybciej oddalić się z miejsca i poinformować  Straż Miejską o miejscu w którym się znajdują.

 

Uwaga na dziki!

uwagadzikiW związku z pojawieniem  się dzików na terenie Parku im. Jana III Sobieskiego, bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W razie napotkania dzików proszę jak najszybciej oddalić się z miejsca i poinformować  Straż Miejską o miejscu w którym się znajdują.