Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

(RIPOK)

www.dreamsart.pl

Miejski Zakład Usług Komunalnych uruchamia Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zlokalizowaną przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Uruchamiamy RIPOK

RIPOK jest nowoczesną i bezpieczną dla środowiska instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) wytworzonych przez mieszkańców naszego miasta i sąsiednich gmin (Szczawno-Zdrój, Jedlina, Głuszyca, Walim).

Lokalizacja zakładu została wybrana po konsultacjach społecznych w dzielnicy Gaj, na terenach pokopalnianych i pokoksowniczych. Tereny te nie mogą być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową z uwagi na dużą degradację poprzemysłową. Jedyną formą zagospodarowania tego terenu może być tylko budownictwo przemysłowe.

Nowy zakład będzie przetwarzał zmieszane odpady komunalne i odpady ze zbiórki selektywnej w ilości 39 000 ton/rocznie w następującym podziale:
– 34 000 ton/rocznie – odpadów komunalnych zmieszanych,
–   5 000 ton/rocznie – odpadów selektywnie zebranych.

Uruchomienie nowego Zakładu wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy w Wałbrzychu. Planuje się docelowo zatrudnić ok. 65 pracowników w większości z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi.

Znaczenie nowej instalacji RIPOK dla miasta Wałbrzycha i sąsiednich gmin, należy rozpatrywać w przestrzeni czasowej obejmującej kilka najbliższych dekad. Jako jedyna instalacja gminna w południowej części województwa dolnośląskiego (100% udziału Gminy Wałbrzych), będzie przeciwwagą i ochroną dla mieszkańców Wałbrzycha i okolic na ewentualne działania monopolistyczne innych tego typu instalacji.

Strategicznym celem nowego RIPOK-a jest zatem:
– zapewnienie bezpieczeństwa odbioru wszystkich odpadów komunalnych z miasta i sąsiednich gmin,
– zapewnienie stałej, możliwie najniższej ceny zagospodarowania odpadów, co oznacza gwarancję stabilności opłat dla mieszkańców Wałbrzycha i sąsiednich gmin.

Rozwój i funkcjonowanie naszego miasta bez uruchomienia nowoczesnej instalacji RIPOK jest niemożliwy w aspekcie dokonujących się przełomowych zmian w przepisach prawnych. Tendencje światowe jak i wprowadzone dyrektywy unijne nakładają na Gminy obowiązki zmierzające do powtórnego wykorzystania jak największej ilości surowców wtórnych odzyskiwanych w procesach technologicznych na instalacjach RIPOK. Brak segregacji surowców z jednoczesnym przekazywanie ich do powtórnego wykorzystania (recykling), skutkować będzie dużymi karami finansowymi nakładanymi na Gminy.

Uruchomienie nowoczesnej instalacji RIPOK jest dla miasta Wałbrzycha zadaniem o znaczeniu fundamentalnym.

Segreguj z nami.
Wspólnie zapracujemy na lepsze, czystsze jutro!