Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Data publikacji strony internetowej: 24.12.2015r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, osobą do kontaktu jest pełnomocnik ds. dostępności Tomasz Szpitun kontakt bhp@mzuk.com.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 537 300 276. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do Zakładu Pogrzebowego MZUK Sp. z o.o. znajdującego się na parterze w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych prowadzą schody. W przypadku problemów z dostępnością można kontaktować się dzwoniąc na numer telefonu 631 642 925. Po otrzymaniu zawiadomienia pracownik MZUK Sp. z o.o. niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku.
  2. Przed Zakładem Pogrzebowym MZUK Sp. z o.o. przy ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych, zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  3. W Zakładzie Pogrzebowym MZUK Sp. z o.o. przy ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. W Zakładzie Pogrzebowym przy MZUK Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych, nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
  5. Do Zakładu Pogrzebowego MZUK Sp. z o.o. przy ul. Bolesława Chrobrego 27, 58-300 Wałbrzych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Skip to content